Software

Software

 

Software (sqt. Softueri / Softveri / [ˈsɒftweə(ɹ)]) quhet bashkësia e programeve kompjuterike dhe të dhënat e tjera që përmbajnë instruksione që i thonë kopmjuterit se çfarë duhet të bëjë. Gjithashtu mund të themi se softueri i referohet një apo më shumë programeve kompjtuerike dhe të dhënave të ruajtura në memorien e kompjuterit për arsye të caktuara. Programet softuerike kryjenë funksionin e programit ose duke i dhënë instruksione të drejtëpërdrejta harduerit të kompjuterit ose duke shërbyer si input për programe të tjera.

Termi softuer ka lindur si kontrasit i termit të vjetër harduer (që do të thotë pajisje fizike). Ndryshe nga harueri, softueri nuk mund të preket ose të shikohet.

Programet ndahen në disa grupe, sipas rëndësisë e funksionit:

Softuere zbatimor

Përdoret ktu ashtu kshtu wshdu zakonisht nga shfrytëzuesitë për qellime te ndryshme, softueri përdorues është i mundur qe te punoje, nëse softueri sistemor është i pranishëm.

  • Programe zbatimi (ang. application software): këtu hyjnë të gjitha ato programe që nevojiten për plotësimin e nevojave praktike që karakterizojnë qëllimin e vërtetë të kompiuterit (luajtja e muzikës ose videove, krijimi i dokumentave, krijimi i programeve, etj.).

Softuere sistemore

Softueri sistemor është ndërmjetës ne mes softuer, Apl dhe pc.

  • Programe sistemit (ang. system software): ndërsa këtu hyjnë sidomos programe që merren me komunikimin ndërmjet hardware-it dhe softuerit. Shëmbulli më i përshtatshëm janë Sistemet Operative. Përshëmbull thjesht shfaqja e një mesazhi në ekranin e kompiuterit realizohet me anë të një seri udhëzimesh ndërmjet komponentëve hardware. Në këtë rast vinë në ndihmë të përdoruesit dhe programeve aplikative Sistemi Operativ, që detyrën të bëj si ndërmjetës midis makinës dhe njeriut (përdoruesit), duke i thjeshtësuar punët këtij të fundit.                      

    DownloadKS